Пон-петък 9-18 ч

СТАНОВИЩЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО НОМИНАЦИИТЕ НА Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ И Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА ЗА ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

адв. Камен Добрев  > Инициативи >  СТАНОВИЩЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО НОМИНАЦИИТЕ НА Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ И Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА ЗА ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
0 Comments

ДО

КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА

КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С Т А Н О В И Щ Е

относно: ИЗБОР НА ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

От ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“, рег. по ф.д. 82/2014г. по описа на СГС, с Булстат 1898863, с адрес: гр. София, ж.к. „Суха река”, бл. 21, вх. Г, ет. 13, ап.297 представлявано от адвокат ДЕСИСЛАВА ФИЛИПОВА и от експертите към фондацията: адвокат КАМЕН ДОБРЕВ, адвокат ЕВГЕНИЯ ГРИГОРОВА, адвокат ЕЛЕНА ИВАНОВА и адвокат ИЛИЯН КОЛЕВ

Адрес за кореспонденция: град София, бул. „Васил Левски” 72, ет. 2, ап.7 електронна поща:adv_desislava_filipova@abv.bg; тел. за контакт: 0898790909

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА ПРИ 43-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

От името на ръководството и експертите на фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека“, гр. София, изразяваме своето становище по направените номинации за избор на омбудсман, който предстои да бъде проведен на 25.07.2015г.

Категорично заявяваме своята подкрепа към кандидатурата на г-н Константин Пенчев, който от така направените две предложения намираме за единствен достоен да заема поста Омбудсман на Република Бългалия. Г-н Пенчев доказа през годините на мандата си своите високи морални качества и чувствителност към проблемите на гражданите. През последните пет години, при тотално недоверие от страна на гражданите към държавните, общински и регулаторни органи, при непрестанно недоволство, месеци на дълги протести, сътресения в управлението, задкулисни договорки между политическите формации, Омбудсманът бе сред малкото институции, който действително успя да разшири подкрепата и доверието си сред хората. В множеството свои доклади, становища и препоръки до компетентните органи г-н Пенчев положи всички възможни усилия да ги накара да заработят законосъобразно и целесъобразно при отчитане на интересите на обществото и при засилване на прозрачността при водените политики. В своите публични изяви той не пропускаше да взема отношение по най-актуалните, неудобни и наболели теми, поставени на дневен ред в обществото, с което доказа, че разбира терзанията на хората, вижда генезиса на проблемите и начин за тяхното решаване. Поради кредита на доверие към Омбудсмана се засили желанието на гражданите да участват непосредствено във вземането на решения от органите на властта, което доведе до обединение на стотици хиляди от тях в искания, петиции и подписки, на стотици и дори хиляди, за да бъде чут техният глас и да бъдат отстоявани заявените позиции. В това време именно пред Омбудсмана бе поставена мъчната задача да бъде „проводник“ между нас, гражданите, и органите на властта, да търси пътища за диалог между страните, макар законодателно да е изключително ограничен в своите правомощия,.

Признак за доверието към г-н Пенчев е няколкократният и устойчив ръст на сигналите до Омбудсмана през мандата му (при 5530 сигнала за 2011г. до 17817г. за 2014г.).

Фондация „ЦЕИБЗПЧ“ поставя своите цели на дейност в областите на защита човешките права на пострадали от образувани срещу тях съдебни и изпълнителни производства, за защита срещу неравноправни договорни клаузи по банкови кредити, за защита срещу нерегламентирана дейност на колекторски дружества.

През годините г-н Пенчев, като Омбудсман на Р.България, заемаше навременна и достойна позиция по така наболелите проблеми в сферата.

Още през м.май 2012г., той бе един от първите, който съзря противоконституционността на чл.417, т.2 от ГПК. Правилно отчете, че разпоредбата, даваща право на държавни учреждения, общини и банки да се снабдят с изпълнителен лист въз основа на документ или извлечения от техните счетоводни книги, противоречи на чл.19, ал.2 от КРБ, който създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Омбудсманът бе многократно сезиран за нарушения в изпълнителното производство от страна на частни съдебни изпълнителни, като налагане на запори върху банкови сметки, по които се получават пенсии, социални плащания и други несеквестируеми вземания; насочване на принудителното изпълнение върху единственото жилище; лошо и неетично отношение от страна на съдебния изпълнител и негови служители; прекомерност на начислените такси и разноски по изпълнителните дела; забавено администриране на жалби срещу действия на съдебни изпълнители; липса на яснота относно начина на образуване на общия размер на дълга по изпълнителните дела и др. От фондация „ЦЕИБЗПЧ“ работим за разрешаване на проблемите на съдебно изпълнение у нас, както и изразяваме своето искане да бъде отстранено законодателното ограничение, което се прие с ГПК от 2008г. (чл.435, ал.2) относно подлежащите на обжалване действия на ЧСИ. Длъжниците по този начин са поставени в едно нетърпимо положение, в което нямат правен лост да се противопоставят на незаконосъобразните действия и своеволията на съдебните изпълнители. По тези сигнали г-н Пенчев се обърна към Министъра на правосъдието и КЧСИ с препоръки за детайлна проверка на препратените от него сигнали, както и упражни правомощието си по чл. 125 от ЗСВ с искания до ВКС за постановяване на тълкувателно решение по спорните въпроси, касаещи частното съдебно изпълнение, включително относно ограничените права на обжалването съгласно чл. 435, ал. 2 от ГПК и противоречивата съдебна практика по този въпрос.

През 2014г. г-н Пенчев изготви обобщено становище във връзка с постъпили при него (над 70 за годината) сигнали за прехвърляния на вземания към колекторски дружества, за заплахи и агресивни методи на натиск за заплащане към длъжниците, на неоснователно и няколкократно увеличаване на задълженията. В него Омбудсманът потвърди, че дейността на подобни търговци е незаконосъобразна, проведе срещи с Главния прокурор и Министърът на вътрешните работи за предприемане на необходимите организационни и методически мерки, за разследване на случаите, при които има данни за извършени престъпления (изнудвания, заплахи и пр.), сезира МВР по конкретни случаи, даде на органите становище за създаване на единен регистър на колекторските фирми и регистриране на дейността им.

Господин Пенчев зае позиция и относно казусът „КТБ“, затварянето на банката и производството по обявяването й в несъстоятелност. Омбудсманът ясно заяви, че отговорност за ситуацията носи ръководството на БНБ, в много свои медийни изяви той определи случаят с КТБ като параграф 22. Апелира за незабавни мерки и яростно се противопостави на бездействието, продължило повече от 6м., на намесата на Прокуратурата на Р.България.

Не бихме могли да не изложим своето становище и относно кандидатурата на г-жа Мая Манолова за заемане поста на Омбудсман на Р.България. Считаме нейната номинация за напълно неподходяща. На първо място, г-жа Манолова няма нужните морални качества, за да отстоява правата на гражданите. През годините постовете, които тя заема (депутат, член на комииси и заместник председател на Парламента) и отстояваните от нея позиции ясно показаха, че г-жа Манолова не работи в интерес на гражданското общество. Освен това, нейната юридическа биография не може да се сравнява с утвърдените и доказани професионални умения на г-н Контантин Пенчев, който при втори свой мандат би получил възможност да доразвие и надгради вече свършеното, вместо г-жа Манолова тепърва да навлиза в нова и непозната за нея материя.

Считаме, че г-жа Мая Манолова е напълно дискредитирана пред обществото с предприеманите от нея действия:

Мая Манолова е сред основните застъпници по приемането на новия ГПК и на текстовете, касаещи заповедното производство в него, в частност на незабавното изпълнение по чл.417 и сл. от кодекса. На проведено на 27.06.2007г. заседание на Народното събрание, на което се пристъпва към обсъждане на Глава XXXVII „Заповедно производство“, след изчитане текстовете на чл.410-425 от ГПК, Мая Манолова защитава тезата за приемане на текстовете в предложения им вид, в т.ч. включването на банките в текста на чл.417, т.2 от ГПК, като откровено лъже, че се касае за „евроизискване“ банките да се снабдяват с изпълнителни листа срещу кредитополучателите по реда на заповедното производство. Текстът е приет с единодушие след като народните представители са въведени в заблуждение от г-жа Манолова че изпълняват изискванията на законодателството на Европейския съюз.

На заседание на парламентарната комисия по правни въпроси през м.02.2015г., на което присъствахме лично представители на фондация „ЦЕИБЗПЧ“ – адвокат Десислава Филипова, адвокат Камен Добрев и адвокат Евгения Григорова, г-жа Манолова призна, че текстовете на ГПК от 2008г., в т.ч. и относно заповедното производство са приети набързо, без необходимата задълбоченост, че е допусната една „огромна грешка и тя трябва да се признае“. Тези текстове, приети след като тя убеждава депутатите, че следва да изпълнят евроизискване съсипаха икономиката ни и десетки семейства и бизнеси.

Стана ясно, че Мая Манолова е гласувала лично „ЗА“ назначаването на Делян Пеевски за председател на ДАНС на обсъждането на кандидатурата във парламентарната група на БСП, без да е вникнала в детайли за предложението, като се е доверила на премиера Орешарски (подробно интервю тя дава по ТВ+ в предаване „Свободна зона“ с журналиста Георги Коритаров). След избухване на скандала и последвалите го протести Манолова призна, че тя е предложила Пеевски. Бе подложена на засилен граждански натиск и недоволството срещу нея личеше при всяка нейна поява пред и около Парламента.

През 2014г. правителството, сформирано от партията на Мая Манолова прие Постановление на МС №215/24.07.2014г. за допълнение към тарифите за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, според което при плащане от страна на длъжника в предоставения му срок за доброволно изпълнение, пропорционална такса по т.26 от ТТЗЧСИ не се дължи на частните съдебни изпълнители (такава такса няма при доброволно изпълнение в срок по делата, образувани при държавни съдебни изпълнители). Няма никаква правна логика да се заплаща на частните съдебни изпълнители изключително високата такса по т. 26 от тарифата, в случаите в които те не са извършили никакво действие по принудително изпълнение, обстоятелство което се потвърждава и от съдебната практика. Непосредствено след това на 11.02.2015 год. Мая Манолова и група депутати внесоха предложение № 554-01-28 за Закон за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители, съгласно което в случаите, в които длъжниците заплащат дълга си в срока за доброволно изпълнение по чл. 428, ал. 1 от ГПК, те ще дължат на частните съдебни изпълнители половината от пропорционалната такса по т. 26 от ТТЗЧСИ. Предложението на г-жа Манолова за допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители не е в обществен интерес, а единствено е в полза на гилдията на частните съдебни изпълнители, противоречи на принципа на справедливостта и представлява отстъпление от нормативно закрепената защита, регламентирана в Постановление № 215 от 24.07.2014г. на Министерски съвет. Г-жа Манолова се яви по всички национални медии и създаде невярната представа в обществото, че предложението й защитава длъжниците, като тя прикри от хората, че на тях им е предоставена много по-широка защита с вече приетото Постановление № 215/14г. на МС.

Тук трябва да се припомни и случаят „Ванко 1“ през 2006г. и скандалната законодателна поправка на чл.155 от НПК, чиито съвносител бе тя и г-жа Татяна Дончева.

В заключение, считаме че кандидатурата на г-н Константин Пенчев за втори мандат за Омбудсман е единствено подходящата за поста и той се ползва от нашата и широка обществена подкрепа, заради неговата активна позиция по темите, засягащи правата на гражданите, изключително високия му морал и правна компетентност.

1./ адвокат ДЕСИСЛАВА ФИЛИПОВА, председател на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”

2./ адвокат КАМЕН ДОБРЕВ – експерт на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”

3./ адвокат ЕВГЕНИЯ ГРИГОРОВА – експерт на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”

4/ адвокат ЕЛЕНА ИВАНОВА– експерт на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”

5/ адвокат ИЛИЯН КОЛЕВ – експерт на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”

Loading

Оставете коментар