Кантората предлага абонаментно правно обслужване на фирми, сдружения и физически лица, въз основа на сключен договор за абонаментно правно обслужване. Клиентите, сключили такъв договор получават специално внимание, приоритетно и непрекъснато правно обслужване, свързано с дейността им или определени аспекти от нея.

Тази услуга е предназначена както за малки фирми, неразполагащи със свои юристи, така и за по-големи компании, нуждаещи се от допълнително правно съдействие от адвокат.

Абонаментното обслужване включва:

  • устни и писмени консултации (в това число и решаване на внезапно възникнали правни проблеми);
  • изготвяне на текущи документи (пълномощни, декларации, молби, заявления, писма, жалби);
  • изготвяне на всички видове договори, спогодби, споразумения,общи условия, записи на заповеди др.;
  • участие в преговори и срещи;
  • извършване на първоначални вписвания и последващи действия в Търговски регистър: изготвяне на необходимите документи за първоначално вписване и последващи промени в правния статус на търговеца (промяна на име, седалище и адрес на управление, промяна в правно-организационната им форма, промяна в членския състав, обявяванена ГФО и др.);
  • изготвяне на документи за общи събрания и съвет на директорите, надзорен съвет и т.н.;
  • проучване на висящи съдебни дела и даване на становище по тях;
  • съдействие при извън съдебно разрешаване на спорове;
  • консултиране и осигуряване на юридическа защита при сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори на работниците/служителите.;

Абонаментът не включва процесуално представителство пред съдебни и арбитражни органи, както и сделки с недвижими имоти, ликвидация и преобразуване на фирми, а също така и събиране на вземания. Възнаграждението за тези услуги се договаря допълнително за всеки конкретен случай на база обем и трудност на работата и обикновено представлява процент от материалния интерес. Наличието на сключен Договор за абонаментно правно обслужване осигурява на КЛИЕНТИТЕ отстъпки от 20 до 50% на допълнителното заплащане за тези услуги, в зависимост от продължителността на абонаментното обслужване към момента на таксуването.