Кантората предлага следните услуги в областта на вещното и облигационно право:

  • писмени и устни консултации относно учредяване, придобиване и прехвърляне на права върху недвижими имоти и движими вещи;
  • участие в преговори с потенциални продавачи и купувачи за сключване на сделки с недвижими имоти и движими вещи;
  • изготвяне и преглеждане на проектодокументация при придобиване на имот или вещни права върху имот, преглед и анализ на вещно-правния статус на недвижимия имот чрез пълно документално изследване;
  • подготовка на сделки с недвижими имоти: покупко-продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, замяна, учредяване и заличаване на ипотеки, сервитути, право на ползване, ограничени вещни права – право на строеж, пристрояване, надстрояване, подстрояване. Подготовката включва: проверка за тежести, изваждане на необходими документи (данъчна оценка, скица, схема, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др.), преговори и съставяне на предварителен договор, консултации по договори за банкови кредити, съставяне на проекто-нотариален акт, обезпечения;
  • нотариални производства, подготовка, изготвяне и изповядване на нотариални актове (включително констативни нотариални актове по документи и нотариален акт по обстоятелствена проверка), подготовка и обслужване на други нотариални сделки и удостоверявания;
  • защита при нарушено владение;
  • доброволна и съдебна делба;
  • съдействие при концесиониране на публични държавни и общински имоти;
  • изготвяне на всякакви договори, преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договори;
  • изготвяне на пълномощни, молби, декларации, заявления и др. документи;
  • консултации и помощ при управление на Етажна собственост, изготвяне на документи, събиране на вноски;
  • сделки с МПС и ППС