регистрация_патент

Кантората извършва проучване и юридическо съдействие при регистрация на търговски марки, промишлени дизайни, изобретения, географски означения, както на национално ниво пред Патентно ведомство, така и пред Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUPIO), в т.ч. съдействие при кандидатстване за отпускане на безвъзмездни средства от ЕС за подпомагане на малките и средни предприятия . Защитава права на лица при нелоялна конкуренция и използване на чужди обекти на интелектуалната собственост.