Пон-петък 9-18 ч

Атакувахме в съда отказа на Борисов да е депутат

адв. Камен Добрев  > Дела >  Атакувахме в съда отказа на Борисов да е депутат
0 Comments

Първи през 2014г. Делян Славчев Пеевски се отказа да бъде обявен за избран за евродепутат. Направи го още веднъж заедно с Мустафа Карадайъ на следващите евроизбори през 2019г. На състоялите се на 04 април 2021г. парламентарни избори това стана вече практика – общо 14 кандидати от ДПС, ГЕРБ и „Има такъв народ“ подадоха заявления до Централната избирателна комисия с искане да не бъдат обявявани за избрани след провеждане на самите изборите и след като суверенът ги избра. Един от отказалите се е и самият министър – председател. А три от заявленията бяха депозирани след обявяване от ЦИК на избраните народни представители в XLV Народно събрание с решение №2438-НС от 09 април 2021г.

Действителни ли са административните актове на ЦИК, с които се уважават исканията на лицата?

Законово допустимо ли е да бъде заличено лице от кандидатските листи, след като същият е вече избран по волята на избирателите за народен представител? Има ли въобще същият качеството на кандидат за народен представител?

В правомощията на ЦИК ли е да издава подобни решения и не подменя ли с тях волята на избирателите?

Продължава ли да бъде министър председател Бойко Методиев Борисов и настъпила ли е несъвместимост на заемания от него пост, след като по волята на суверена е избран за депутат, но не е обявен от ЦИК за такъв заради постъпилото от него заявление – отказ?

Без да се сочат от никой от заявителите причините за депозираните пред ЦИК откази да бъдат обявени за избрани, представляват ли те злоупотреба с пасивно избирателно право и подведени ли са избирателите? Нарушени ли са Изборният кодекс и Конституцията?

Тези въпроси от ГД „БОЕЦ“ поставихме на Върховния административен съд по жалбите срещу решенията на Централната избирателна комисия, едно от които прилагам. По-долу решението на ЦИК и жал бата в цялост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „ БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”

ГД  ”БОЕЦ”   email : gdboec@abv. bg    

телефон: 0899 – 59 13 99                                                

Чрез

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Адрес:София1169,пл.„Княз Александър I“ № 1,   e-mail: cik@cik.bg

До

ВЪРХОВЕН  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  

 Адрес: София 1301,
бул.“Александър Стамболийски“ 18

КАСАЦИОННА  ЖАЛБА  

 От Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,представлявано от Георги Борисов Георгиев, председател на УС email : gdboec@abv. bg  и

 Чрез адвокат Камен Добрев, Софийска адвокатска колегия, вписан във ВАдС с личен №1100581210, със съдебен адрес: гр. София, ул. Димитър Петков №111-113, ет.2, офис 2, ел. адрес: kamen.doobrev@gmail.com

ПРОТИВ

Решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на Централната избирателна комисия (ЦИК)

УВАЖАЕМИ  ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

В ЦИК е постъпило заявление с вх.№НС-11-74/08.04.2021г. от Бойко Методиев Борисов – регистриран за кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС в 16-ти МИР – Пловдив и в 25-ти МИР в София, с което същият иска от ЦИК да бъде заличен от кандидатската листа на ГЕРБ – СДС и да не бъде обявен за избран за народен представител от РИК в двата района.

С обжалваното Решение № 2423-НС от 08 април 2021г. Централната избирателна комисия (ЦИК) уважава заявлението на Бойко Борисов и решава същият да не бъде обявяван за избран за народен представител от листата

В законоустановения срок и на основание чл.58, ал.1 от ИК, обжалваме решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), като нищожно – взето извън компетенциите на административния орган, неправилно е и незаконосъобразно.

ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА НА ЖАЛБАТА СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ЦИК

Гражданско сдружение „БОЕЦ“ е ЮЛНЦ, регистрирано съгласно българското законодателство през 2015г. в Окръжен съд Видин с решение №69/23.11.2015г. на Окръжен съд Видин по фирмено дело 26/2015г., В приетия свой устав си е поставило за цел граждански контрол върху предизборните обещания на политическите партии, върху назначенията в държавната администрация и фирмите с държавно участие – т.5.3 от устава и упражняване на граждански контрол върху управлението на страната за постигане на прозрачност в управлението – т.5.2. – от устава. Иманентна част от тези цели е осигуряване правото на демократичен избор на българския избирател, провеждането на честни и открити избори. Изборите са основен лост, чрез който всеки един от нас – гражданин на Р. България, може пряко да влияя върху водените в страната, а и в Европейския парламент, политики.

Отделно от това, с решение №22302-НС от 25 март 2021г. ГД „БОЕЦ“ бе регистрирано за участие с наблюдател в изминалите парламентарни избори от 04 април 2021г., като българска неправителствена организация, като нейно право и задължение е да следи за законосъобразността на провеждане на изборите и евентуални нарушения на изборното законодателство.

Ето защо, считаме, че валидността и допустимостта на взетото от ЦИК решение пряко засяга задълженията, които ГД „БОЕЦ“ си е поставило със своето учредяване, от една страна, а от друга – с регистрацията си да участва със свои наблюдатели в изборите.

ОТНОСНО ВАЛИДНОСТТА И ПРАВИЛНОСТТА НА РЕШЕНИЕТО

За да издаде обжалваното решение от ЦИК се мотивират единствено с факта, че заявлението било подадено преди обявяване на имената на избраните народни представители.

В разрез с решението на административния орган, от ГД „БОЕЦ“ считаме, че ЦИК няма правомощия да подменя вота на българските избиратели, без значение желанието на вече избраните кандидати за народни представители. Намираме, че решение решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на ЦИК, издадено извън компетенциите на комисията. Абсолютно недопустимо и в разрез с основния принцип на представителната демокрация е ЦИК да заличава лице от кандидатската листа на партия след провеждане на изборите и така да пренарежда същите. С решението си ЦИК грубо не зачита и подменя избора на суверена.

В обема на компетентност на ЦИК не е включено подобно правомощие на пренареждане на листите на вече избраните депутати. Законодателят е регламентирал единствено „заличаване на регистрация“ по реда на чл. 142, чл. 145 и чл.369 от ИК при осъществяване на точно определени условия и то на партия или коалиция, които в конкретния случай не са налице и това заличаване е възможно преди провеждане на самите избори Никъде не се регламентира възможност за заличаване на регистрация (на кандидат, коалиция и пр.) след провеждането им. Само за аналогия, разпоредбата на чл.145, ал.1 от ИК дава възможност коалиция да поиска заличаване на регистрация за участие на избори не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Смисълът на закона е ясен – не се допуска злоупотреба с права и ако ще се заявява отказ, той следва да е навременен, тъй като изборите се най-висшата форма на проявление на представителната демокрация.

Категорично считаме, че депозираното заявление от Бойко Методиев Борисов представлява злоупотреба с пасивното избирателно право и с демократичните принципи на страната. Решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на ЦИК, с което това заявление се отказ се зачита, нарушава Конституцията на Р. България и по-специално текста на чл.57, ал.2 от КРБ, който не допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други. Гласувалите на проведените на 04 април 2021г. избори, а и всички граждани на Р. България, се оказваме заложници на капризите на кандидата. Бойко Методиев Борисов е получил в 25-ти МИР в гр. София общо 7219 преференциални гласа, а в 16-ти МИР в Пловдив – 5424 преференциални гласа, всички от които също остават излъгани, защото кандидатът просто е решил да не става депутат. Това негово решение напълно обезсмисля не просто техния вот, а мажоритарния елемент на проведените избори. Доколкото не излага каквито и да е мотиви за своя отказ, Борисов преднамерено е въвел в заблуждение хилядите граждани, че желае да бъде избран и да ги представлява, като депутат, но след като се е възползвал от това свое право, той злоупотребява с доверието им.

Важността на решението на ЦИК се предпоставя и от позицията, която заема Борисов. Същият понастоящем е действащ министър председател на Р. България и като избран за депутат за него настъпва несъвместимост да изпълнява двете длъжности – да бъде народен представител и начело на изпълнителната власт.

Волята на Бойко Борисов следва да бъде уважена, но тя трябва да бъде заявена пред самия орган, в чийто състав той е избран. До тогава същият е избран за народен представител по волята на суверена.

В горния смисъл и по въпросите от кога възниква правоотношението на представителство между избирателите и избрания народен представител, както и от кога му се делегира мандат да ги представлява, Конституционният съд със све решение №5/22.03.2001г. по КД №5/2001г., съдия – докладчик Тодор Тодоров, сочи:

„т.8. Народното събрание се избира от народа в лицето на избирателите. То е конституционно установена форма на народно представителство. Възникването на това отношение на представителство, както и неговото съдържание се определят от политическата воля на избирателите. Тази воля се изразява чрез акта на избора, конституционния признат и гарантиран в чл.10. Изборът е акт на овластяване. Властническите правомощия на Народното събрание възникват от деня на избора. Упълномощаването не може да бъде отделено от акта на избора. Няма друг акт, освен изборът, който да делегира власт на Парламента. Нито актовете, констатиращи редовността на изборите, нито клетвата на народните представители и вътрешното структуриране на органа го овластяват. Съдът напълно споделя изразеното в становището на Министерския съвет разбиране, че „Всички останали конституционни изисквания относно свикването и конституирането на Народното събрание са от значение за практическата работа на Народното събрание и за встъпването на народните представители в изпълнение на пълномощията им, но не влияят по никакъв начин върху мандата, получен в резултат от изборите“. Избирателите са тези, които овластяват Народното събрание да изпълнява възложените му от Конституцията функции за определения в нея срок

Въз основа на изложеното по-горе Ви молим, УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ, да отмените решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), като го обявите за нищожно, издадено извън компетенциите на комисията или евентуално за неправилно и незаконосъобразно.

Моля да спрете изпълнението на обжалваното решение.

Моля всякаква кореспонденция да връчвате на адвокат Камен Добрев, Софийска адвокатска колегия, на неговия ел. адреси kamen.doobrev@gmail.com, както  и ел. адрес на сдружението и жалбоподател gdboec@abv.bg 

Моля на основание чл.190, ал.1 от ГПК вр. с чл.144 от АПК да задължите ЦИК да представи по делото следните документи:

  1. решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на Централната избирателна комисия (ЦИК)
  2. заявление с вх.№НС-11-74/08.04.2021г. от Бойко Методиев Борисов
  3. решение №22302-НС от 25 март 2021г. ГД „БОЕЦ“

Прилагам решение №69/23.11.2015г. на Окръжен съд Видин

Представям адвокатско пълномощно.

Жалбата със същото съдържание се изпраща по ел. път на , както и чрез куриер.

Дата: 09.04.2021г.  София                       за ГД „БОЕЦ”

Георги Георгиев –Председател на УС

 

адв. Камен Добрев

Loading

Оставете коментар