Кантората предлага следните услуги в областта на съдебни дела и процесуално представителство:

    • пълно процесуално представителство при подготовката, образуването и воденето на съдебни производства по граждански, търговски и административни дела и дела от административно-наказателен характер пред всички съдебни инстанции и пред арбитраж. Представителството включва: съставяне и завеждане на искови молби, жалби, сигнали и други при нарушени или претендирани права, представителство в съдебна зала, защита при насрещни искове, възражения, претенции и други
    • иницииране и водене на обезпечителни производства за обезпечение на бъдещ или настоящ иск и вписване на възбрани върху имоти и/или налагане на запори върху банкови сметки
    • защита по вече образувани съдебни производства
    • съдебна защита на съдружници/акционери срещу незаконосъобразни решения на органите на търговски дружества