Кантората предлага комплексно правно обслужване и извършва услуги в целия спектър на гражданското, търговското и административното материално и процесуално право, в зависимост от потребностите на клиентите, но в същото време работи с прeдимство в посочените приоритетни направления. Приоритетната специализация не изключва поемане на казуси и дела извън посочените области при конкретна договореност с клиента и след анализ на казуса. Част от посочените услуги могат да се извършват абонаментно. Информация за тарифите може да намерите в секция Тарифа.

Административно и административно-наказателно

Спорове и конфликти с държавата и общината, обжалвания на актове, оспорване на глоби и други санкции, консултации и процедури по осъществяване на права.

Съдебни дела и процесуално представителство

Кантората предлага пълно съдействие и защита интересите на клиентите при всякакви спорове и правни проблеми, с изключение на такива в областта на наказателното право.

Изпълнителни и обезпечителни производства

Реализация на вземания и други права при липса на доброволно изпълнение, представителство пред съдебни изпълнители, държавни и общински органи, кредитори и длъжници.

Вещно и облигационно право

Комплексно обслужване на сделки с имоти и действия по защита на вещни права, изготвяне на договори и документи от всякакво естество, правни консултации и съвети.

Търговско и корпоративно

Правни услуги за фирми, организации и стопански обединения, създаване и прекратяване на юридически лица, съдействие при осъществяване на търговската дейност.

Семейно и наследствено право

Разрешаване на предбрачни, брачни и следбрачни въпроси и спорове, родителски права, придобивания на имущество чрез наследяване, делби, приемане и отказ от наследство.

Правни проучвания и анализи

Изготвяне на подробни писмени анализи за актуално правно положение, изследване на приложими правила и норми за реализация на планирани мероприятия и проекти.

Абонаментно обслужване

Текуща правна помощ за фирми, сдружения и фондации, регулярно изготвяне на документи и проекти за документи, отстъпки за неабонаментни услуги.

Публикуване на ГФО

Дистанционно публикуване на ГФО чрез използване на адвокатски електронен подпис – лесно, удобно и бързо изпълнение на поръчките без нотариална заверка на пълномощно.