• обжалване на индивидуални административни актове или откази за издаването на такива
  • преглед, консултация, оспорване, обжалване и отмяна на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, с които се налагат глоби и имуществени санкции
  • административно и съдебно обжалване на ревизионни актове по данъчни ревизии и проверки