Кантората предлага следните услуги в областта на търговско и корпоративно право:

  • изготвяне на проекти за търговски договори: договори за покупко-продажба, доставка, комисионни и спедиционни договори, договори за превоз, консигнация, поръчка, наем, залог, влог, заем и други
  • изработване на типови договори и общи условия, разработване на стандартизирани форми, формуляри и документация, които обслужват търговската дейност
  • регистрация, преобразуване, промени, пререгистрация и прекратяване на еднолични търговци и всички видове юридически лица, регистрация на клон, апортни вноски, прехвърляне на предприятие
  • учредяване на сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества
  • промяна на съдружник, прехвърляне на дялове и акции
  • изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, особен залог
  • събиране на вземания, нотариални покани
  • запис на заповед
  • учредяване и администриране на франчайзингови вериги
  • правно съдействие, изготвяне на документи и представителство пред държавни и общински органи като общини, областна администрация, Комисия за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителя, Комисия за защита от дискриминация и други институции в Република България
  • участие в преговори, подготовка и сключване на всякакви сделки и правна помощ при изпълнението им
  • изготвяне на правни анализи и проучвания
  • помощ при регистрации на търговски марки; консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на търговски марки, географски означения и промишлен дизайн